×

Historie hledání

řepkový olej na gumy s houbičkou Ean: 4008153746536

  • Kód výrobce: 74653
  • Objednací kód: NIG 74653
  • Název: řepkový olej na gumy s houbičkou
  • Ean: 4008153746536
  • 99 82

Konzervace a ochrana gumových těsnění automobilu. Díky řepkovému oleji dokonale impregnuje gumová těsnění, která jsou opět pružná, vláčná a plní svoji těsnící funkci. Pouze řepkový olej se dokonale spojí s pryžovým těsněním a chrání ho před zamrznutím v zimě. Chrání gumové části před tvrdnutím, drolením, vodě a soli. Prodlužuje životnost a obnovuje barvy. Zachovává jemnost, pružnost a původní barvu pryžových dílů: - udržuje, chrání a zabraňuje předčasnému stárnutí - prodlužuje životnost - zabraňuje těsnění před zamrznutím

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látky
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
Hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Odstraňte obsah/obal podle místních / mezinárodních předpisů.

Naši dodavatelé