×

Historie hledání

sprej na ošetření gumových částí 300ml Nigrin Ean: 4008153740565

  • Kód výrobce: 74056
  • Objednací kód: NIG 74056
  • Název: sprej na ošetření gumových částí 300ml Nigrin
  • Ean: 4008153740565
  • 160 132

Konzervace a ochrana gumových těsnění automobilu. Díky řepkovému oleji dokonale impregnuje gumová těsnění, která jsou opět pružná a vláčná a plní svoji těsnící funkci. Pouze řepkový olej se dokonale spojí s pryžovým těsněním a chrání ho před zamrznutím v zimě, chrání gumové části před tvrdnutím, drolením, vodě a soli. Prodlužuje životnost a obnovuje barvy. Zachovává jemnost, pružnost a původní barvu pryžových dílů: - dlouhodobá péče a ochrana - zabraňuje předčasnému stárnutí a prodlužuje životnost - zabraňuje těsnění před zamrznutím - revitalizuje barvy a zlepšuje vzhled vašeho vozu

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, isoalkany, cyklické, <2% aromáty.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Odstraňte obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Naši dodavatelé