×

Historie hledání

Důležité pokyny pro správnou montáž centrálního vypínacího mechanismu (CSC) 510 0073 10

Konkrétní centrální mechanismus pod objednacím číslem LUK 510 0073 10 a OE číslem 24422061 se týká těchto výrobců: Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab, Vauxhall.

Centrální vypínací mechanismus, zkráceně označovaný CSC (z angl. Concentric Slave Cylinder) podléhá stejně jako spojka a setrvačník přirozenému opotřebení, a proto je nutné jej vyměňovat při každé výměně spojky.

Aby byla zaručena funkčnost a životnost všech konstrukčních dílů, je při montáži nutné dbát na určité okolnosti.

Respektujte možné konstrukční odlišnosti vestavěného CSC a LuK CSC s objednacím číslem 510 0073 10. V případě odlišné konstrukce je nutné vypínací systém „přestavět“.

Obrázek 1: Demontovat starý centrální vypínací mechanismus (1), těsnicí kroužek na přírubě skříně převodovky (2), přívodní trubičku (3), plastovou koncovku (4) sloužící jako průchodka vedení přes skříň převodovky a tyto díly poté odborně likvidovat.

Obrázek 2: Po výměně těsnicího kroužku (2) centrální vypínací mechanismus (1) nejprve dotáhnout rukou. Šrouby utáhnout rovnoměrně tak, aby nedošlo ke zkřížení mechanismu! Potom otvorem ve skříni převodovky nasunout adaptér (3) do centrálního vypínacího mechanismu. Ten je správně nasazen tehdy, když slyšitelně zaskočí. Potom utáhnout 3 upevňovací šrouby CSC utahovacím momentem 10 (+1) Nm.

Potom nasunout připojovací díl (obrázek 3) na otevřený konec trubičky centrálního vypínacího mechanismu. Také ten musí slyšitelně zaskočit!

Pozor: Pečlivě překontrolujte připojovací díl, který zůstává na hydraulickém vedení, před jeho nasunutím na adaptér. Uvnitř spojovacího dílu často zůstane starý těsnicí kroužek nebo jeho zbytky. Při nerespektování tohoto upozornění, může při sešlápnutí spojky dojít k vniknutí starého těsnícího kroužku do ústí hydraulického vedení centrálního vypínacího mechanismu (viz obrázek 4) a zamezit tak zpětnému odtoku kapaliny. V nejhorším případě může dojít ke vzniku trhliny nebo úplnému roztržení nového CSC (obrázek 5), důsledkem je únik brzdové kapaliny, porucha ovládání spojky a nutnost výměny CSC a spojky!

Po výměně centrálního vypínacího mechanismu je nutné systém odvzdušnit. Proces odvzdušnění se přitom rozděluje na dva kroky. Jednak se musí odvzdušnit ovládání spojky a kromě toho se musí separátně odvzdušnit centrální vypínací mechanismus.

Krok 1:
Ovládání spojky se odvzdušňuje zdola nahoru, tzn. od odvzdušňovacího ventilu k vyrovnávací nádržce takto:
1. Záchytnou nádobu připojit pomocí adaptéru na vyrovnávací nádržku brzdové kapaliny
2. Demontovat ochrannou krytku z odvzdušňovacího ventilu
3. Zařízení pro odvzdušnění brzd připojit pomocí adaptéru na odvzdušňovací ventil
4. Zapnout zařízení. Tlak nesmí překročit 2 bary
5. Odvzdušňovací ventil otevřít o 2-3 otáčky
6. Proces odvzdušnění pro tento díl je ukončen, když v záchytné nádržce vytéká brzdová kapalina bez bublinek
7. Utáhnout odvzdušňovací ventil, vypnout zařízení
8. Odpojit zařízení pro odvzdušnění brzd a adaptér.

Pokyn: Pokud je připojeno zařízení na odvzdušnění brzd, nesmíte nikdy současně ovládat spojkový pedál!

Krok 2:
Pro následné odvzdušnění centrálního vypínacího mechanismu jsou potřebné dvě osoby. Je nutné dbát na to, aby u tohoto procesu odvzdušnění bylo vždy dostatek brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce:
1. K odvzdušňovacímu ventilu připojit záchytnou nádržku
2. Spojkový pedál pomalu sešlápnout na podlahu a pedál v této pozici přidržet
3. Otevřít odvzdušňovací ventil, až začne vystupovat vzduch popř. brzdová kapalina
4. Ventil rukou uzavřít
5. Spojkový pedál pomalu uvolnit až na doraz (bez trhnutí!).
6. Počkat 2-3 sekundy
7. Proces několikrát opakovat (minimálně 10krát)
8. Pokud již nevystupuje vzduch, utáhnout odvzdušňovací ventil utahovacím momentem 5 Nm a odpojit záchytnou nádržku
9. Na odvzdušňovací ventil nasunout ochrannou krytku
10. Vyrovnávací nádržku doplnit až po značku MAX
11. Uzavřít vyrovnávací nádržku
12. Pedál cca 10krát pomalu sešlápnout. Překontrolovat tlak na spojkový pedál
13. Provést zkušební jízdu a překontrolovat tlak ve spojce a v brzdách

Správná manipulace s CSC:
• Nikdy neovládejte nový válec rukou.
• Při stlačení může být poškozeno vnitřní těsnění.
• Při odvzdušňování neovládejte nikdy pedál vícekrát za sebou, ale pouze tak, jak je to popsáno, vždy pouze jednou.
• Nepoužívejte žádné mazací a čisticí prostředky. Tímto způsobem mohou být poškozena těsnění a tím také celý válec.
• Dbejte na mimořádnou čistotu.
• Používejte pouze výrobcem povolenou brzdovou kapalinu.
• Demontujte staré těsnění a zbytky těsnění z připojovacího dílu.
• Utáhněte 3 upevňovací šrouby centrálního vypínacího mechanismu teprve tehdy, když adaptér slyšitelně zaskočí.
• Při montáži CSC dbejte na to, aby nedošlo k jeho vzpříčení. Tímto způsobem může dojít k jeho poškození již při montáži.

Vždy dbejte údajů výrobců vozidel!

Naši dodavatelé